پایان نامه ارتباط سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ارتباط سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 198 KB

تعداد صفحات : 80

بازدیدها : 819

برچسبها : قیمت سهام سود تحقیق

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

خلاصه تحقیق : با توجه به تئوری های موجود در زمینه ارزش اوراق بهادار و اینکه قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) می باشد و برای آزمون محتوایی اطلاعاتی سود حسابداری اعلام شده از سوی شرکت ها و بررسی میزان توجه خریداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری اقدام به انجام این تحقیق شد.

از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای ، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تامل می باشد.

هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد. سرمایه گذاری در اوراق سهام، مشکل تقسیم ناپذیری طرح های بزرگ را حل کرده و بورس اوراق بهادار نیز، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند. مشکل دیگر سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی یعنی قابلیت نقدینگی پایین تر ، از طریق سرمایه گذاری در اوراق سهام حل می شود.

در فصل دوم کلیاتی در زمینه سود حسابداری، مفاهیم و تئوری های موجود در زمینه سود، همچنین خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام ارائه گردید، در زمینه رفتار قیمت سهام نیز مطالبی عنوان گردید. هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط و همبستگی بین تغییر در سود و تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 - 80 می باشد.

جهت تحقق بخشیدن به هدف تحقیق، اطلاعات لازم برای آزمون های فرض تحقیق با استفاده از نشریات و نرم افزار تدبیر،صحرا ، کتابخانه بورس همچنین اطلاعات موجود در سایر بانک های اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت44 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات و تشریح روشهای آماری مورد استفاده در فصل سوم نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته ها در فصل چهارم گزارش گردید.

فرضیه تحقیق : تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود، وابستگی و ارتباط دارد

قلمرو مکانی تحقیق : قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران میباشد.

حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

می توان یک ارتباط منطقی بین سود حسابداری و قیمت سهام عادی از طریق معرفی سه حلقه ارتباطی اساسی بسط داد :

1-ارتباط بین قیمت اوراق بهادار و سود پرداختنی آتی

2-ارتباط بین سود پرداختنی آتی و سودهای آتی

3-ارتباط بین سودهای آتی و سودهای جاری

قیمت ها و سود پرداختنی آتی

قیمت ها و سودهای پرداختنی آتی ، از طریق یک مدل ارزیابی با هم ارتباط می یابند. بطور معمول ، مدل ارزیابی به مقدار سودهای دریافتنی آتی در هر حالت (state) و هر دوره زمانی خاص باورهای سرمایه گذاران نسبت به احتمال وقوع هر حالت و ارزش یک ریال دریافتنی در حالت S در دوره زمانی t بستگی خواهد داشت. در این حالت قیمت تابعی از ارزش مورد انتظار سودهای دریافتنی آتی است.

قیمت ها ممکن است تابعی از اطلاعات که به سود مربوط نیست ، باشند (یعنی اطلاعاتی درباره سودهای پرداختنی آتی که از طریق سودهای حسابداری منتقل نشده اند) با وجود این اگر فرض شود که سودها و سودهای پرداختنی وابسته هستند (مثلا وجود یک نرخ مشخص پرداخت سود) می توان گفت قیمت ها تابعی از سودهای مورد انتظار آتی هستند.

سودهای پرداختنی آتی و سودهای حسابداری

اگر سودها دارای محتوای اطلاعاتی هستند ، بایستی یک رابطه بین سودها و آن پارامترهایی که در قیمت سهام تاثیر دارند وجود داشته باشد.

سودهای آتی، به اندازه ای که به طور آماری احساس می شود با سودهای پرداختنی آتی دارای وابستگی هستند ، مربوط می باشند. این یک تفسیر ازاین عبارت است که بیان می دارد سودها یک معیار توانایی پرداخت سود سهام هستند اگر چه این عبارت بطور معمول استفاده می شود مفهوم توانایی پرداخت سود سهام در آینده بخوبی تعریف نشده است.

در یک بازار کامل و واقعی ، قیمت اوراق بهادار بایستی یک معیار برای توانایی آتی پرداخت سود سهام باشد و سودهایی که بر اساس قیمت نیز تعیین شده اند خود بایستی معیاری از این توانایی باشند.

در یک بازار کامل و یا غیر واقعی مفهوم توانایی اتی پرداخت سود سهام ، ضرورتا دربازار منعکس نمی شود. مفهوم توانایی آتی پرداخت سود سهام و نیز ارتباط بین سود و سود پرداختنی ، مفروضات اولیه در این بازارها می باشند.

فاما ، بابیک و واتز نشان دادند که تغییرات سود با تغییرات سود پرداختنی دارای همبستگی است لذا فرض وابستگی آماری بین سودهای آتی و سودهای پرداختنی آتی ، یک فرض قابل قبول می باشد. یکی از معمول ترین و ساده ترین مفروضات این است که سودهای آتی و سودهای پرداختنی آتی به کمک نسبت پرداخت سود ، که در طی زمان ثابت می باشد با هم ارتباط پیدا می کنند.

با وجود این ، تنها اتکا به یافته های تجربی ، بدون مبنای منطقی عمیق تر برای این ارتباط، کم اهمیت است. ممکن است بطور شهودی جالب باشد که نتیجه بگیریم ، وابستگی مشاهده شده به علت استنباطات مدیریت از توانایی سود در منعکس کردن توانایی پرداخت سود می باشد. با این وجود ، این یک سوال عمیق تر را باعث می شود. مبنای ضعیفی برای مربوط بودن سود است. البته مسئله اصلی این است که هیچ تئوری عمومی درباره اولویت های مدیریتی دربازار غیر کامل و غیر واقعی وجود ندارد (مثلا حداکثر کردن ارزش بازار)

سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری

رابطه بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرایند متغیری که در طی زمان سود را توصیف می کند ، بیان می شود از این رو وقایعی که در یک دوره مشخص روی می دهند، ممکن است موقتی باشند و انتظار نمی رود که اثر یکسانی در دوره های آتی روی سود داشته باشند. وقایع اسف بار و اعتصابات دو نمونه از این وقایع هستند...

فهرست مطالب پروژه

فصل اول

مقدمه

تعریف موضوع

اهمیت تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع

سوابق مربوط

فرضیات تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق

روش تحقیق

ساختار تحقیق

فصل دوم

مقدمه

کلیات

بازار سرمایه در ایران

مزایای وجود بورس اواق بهادار

از دیدگاه کلان

از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس

از نظر سرمایه گذاران

سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات

استفاده کنندگان صورتهای مالی

هدفهای گزارشگری مالی

انتخاب نظریه سود

استدلال انتخاب نظریه سود

مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود

سود تحققی و سود غیر تحققی

فواید سود برای سرمایه گذاران

حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

تحلیل سود

پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

قیمتها و سودها

ویژگی بازار حقیقی و کامل

ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند

مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت

فصل سوم

مقدمه

انواع روشهای تحقیق

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی

مراحل پژوهش علمی در تحقیق

تعیین هدف

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

بیان یافته ها

فرضیات تحقیق

تئوری فرضیه تحقیق

جامعه آماری

نمونه و نمونه گیری

نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها

آماره تست فرضیات

ضریب تشخیص (ضریب تعیین)

محاسبه ضریب رگرسیون

فصل چهارم

مقدمه

تجزیه و تحلیل یافته ها

ضریب تعیین

محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها

بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی

ضریب همبستگی

نتایج آزمون فرض

ضریب تعیین

محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون

فصل پنجم

خلاصه تحقیق

ارزیابی نتایج آزمون فرض

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

توصیه برای تحقیقات آتی

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید