پایان نامه رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان پایان نامه رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 220 KB

تعداد صفحات : 129

بازدیدها : 1161

برچسبها : جامعه پذیری سازمانی تعهد سازمانی کارکنان

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 155 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعهانتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و می یر استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 87/0 =α و تعهد سازمانی 82/0= α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که :1- بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه ای آن (دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان، چشم انداز از آینده سازمان) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 2- ابعاد دریافت آموزش و تفاهم می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد جامعه پذیری سازمانی را پیش بینی کنند.

مفهوم جامعه پذیری سازمانی

جامعه پذیری همگام شدن شخص است با موازین زندگی اجتماعی خواه یک گروه کوچک، خواه یک جامعه بزرگ، واحد یکدست و ثابت نیست هر گروه دارای اجزایی است که پاره گروه یا خرده گروه نامیده شده اند این اجزا مخصوصا کوچکترین آنها که فرد انسانی باشد ثبات دائم ندارد بلکه همواره تغییر می
پذیرد، از این رو گروه انسانی برای آنکه بتواند سازمان خود را حفط کند و به زندگی خود ادامه دهد ناگزیر آن است که پیوسته افراد جدید را با خود پیوسته همساز گرداند و برای زندگی گروهی آماده گرداند.

همنوایی گروهی نتیجه نهایی این همسازی است. جامعه پذیری کارکنان به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزش ها، هنجارها و نگرش های گروه اجتماعی است یا به مفهوم دیگر اجتماعی شدن فراگردی است که بواسطه آن هر فرد دانش و مهارت اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کند. مجموعه این ارزش ها،هنجار ها و نگرش ها، فرد را قادر می سازد که با گروه و افراد جامعه روابط و کنش متفابل داشته باشد.

کارکنان جدید، ارزشها و منشهای بیرون سازمان را با خودشان به داخل سازمان می آورند و در مقابل، سازمانهاتلاش می کنند آنها را با ارزشها و منشهای درونی آشنا و سازگار نمایند. جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است کهطی آن، کارکنان جدید خود را با ارزشها و رفتارهای درون سازمانی تطبیق می دهند. در فرآیندجامعه پذیری ، فرد دانش و اطلاعات و مهارت های لازم رابرای ایفای نقش های سازمانی بدست می آورد؛ فرهنگ سازمانی را می آموزد و ارزشها، توانایی ها، رفتارها و دانش اجتماعی مناسب سازمانی را یاد می گیرد.

تائورمینا معتقد است که:از طریق فرایند جامعه پذیری، افراد با ارزش ها، رفتارها، توانمندی های مورد انتظار و دانش اجتماعی مورد نیاز نقش سازمانی به عنوان عضوی از سازمان آشنا می شوند. تاکید جامعه پذیری سازمانی بر سازگاری فرد با افراد دیگر و فرهنگ سازمان است. جامعه پذیری سازمانی بیانگر شیوه ای است که کارکنان با فرهنگ سازمان تعامل کرده و مطابقت می یابند. ارزش ها و اهداف جامعه پذیری سازمانی شامل توجه قواعد اصولی است که از تمام سازمان حمایت می کند. تازه وارد ها می آیند تا قواعد، هنجارها و اطلاعات شبکه ای را در این فرایند یادگیری بگیرند.البته نباید فراموش کرد که جامعه پذیری سازمانی فقط بحث مهم برای سازماندهی تازه وارد ها نیست بلکه گماردن افراد سازماندهی شده است.

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دانشمندان و محققان رفتار سازمانی، در طی چندین سال همواره در تلاش بوده اند که بدانند چه عواملی بر تعهد سازمانی افراد تأثیر مثبت و یا منفی دارد و پیامدهای وجود و یا عدم وجود تعهد در سازمانها چه بوده است.

مدنی و زاهدی در پژوهشی تحت عنوان اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان، با بررسی منابع و مآخذ و پیشینه ی پژوهش ها، مشخص کردند که در مجموع 73 متغیر به عنوان متغیر مستقل و 6 متغیر به عنوان متغیر وابسته (نتایج تعهد سازمانی) در پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته است که این متغیرها را در 5 گروه به شرح زیر تقسیم بندی نموده اند :

1- متغیرهای زمینه ای مانند سن ، جنس ، تحصیلات و ... .

2- متغیرهای شغلی مانند رضایت شغلی ، چالشی بودن ، تعارض و ... .

3- متغیرهای سازمانی مانند حمایت سازمانی ، عدالت سازمانی و ... .

4- متغیرهای محیطی مانند فرصت های شغلی خارج از سازمان ، عدالت اجتماعی و ... .

5- متغیرهایی که از نتایج تعهد سازمانی محسوب می شوند مانند عملکرد شغلی، تمایل به ماندن در سازمان و ....

البته قبل از این افراد نیز محققان دیگر از باب نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی را دسته بندی نموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود .

پورتر شاید اولین فردی باشد که به مطالعه عوامل مرتبط با تعهد سازمانی پرداخته است و روابط این متغیر را با متغیرهای ملاک در سطح فردی مثل غیبت، ترک شغل و عملکرد شغلی نشان داده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف اصلی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش

فرضیات پژوهش

تعاریف اصطلاحات و متغیرها

تعاریف مفهومی یا نظری متغیرها

تعاریف عملیلتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه پژوهش

مقدمه

قسمت اول: جامعه پذیری سازمانی

مفهوم جامعه پذیری سازمانی

اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی

ابعاد جامعه پذیری سازمانی

اهداف جامعه پذیری سازمانی

کارکردها جامعه پذیری سازمانی

محتوی جامعه پذیری سازمانی

مراحل جامعه پذیری سازمانی

تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی

قسمت دوم: تعهد سازمانی

مفهوم تعهد سازمانی

مدل سه بخشی تعهد سازمانی

اهمیت تعهد سازمانی

انواع تعهد سازمانی

ضرورت توجه به تعهد سازمانی

دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی

تعهد سازمانی، مفهوم یک بعد یا چند بعدی؟

الگوهای چند بعدی

تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته

دو دیدگاه تازه درباره تعهد سازمانی

تعهد سازمانی واقعاً مهم است؟

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

شرایط ایجاد تعهد سازمانی

پیش شرطهای تعهد سازمانی

نتایج وپیامدهایتعهدسازمانی

فرآیند تعهد سازمانی

پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد

قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی

قسمت چهارم: پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش

تحقیقات مشابه در زمینه ی جامعه پذیری سازمانی

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

پژوهش های انجام شده در داخل کشور

تحقیقات مشابه در زمینه ی تعهد سازمانی

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

پژوهش های انجام شده در داخل کشور

خلاصه فصل دوم

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

برآورد حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری

برآورد پایایی پرسشنامه

برآورد روایی پرسشنامه ها

شیوه جمع آوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

توصیف ویژگی های دموکرافیک نمونه آماری

آزمون کالموگروف اسمیرنف

بررسی فرضیه های پژوهش

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه موضوع و روش ها

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات برای پژوهش های آتی

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع خارجی

پیوست ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید