پایان نامه رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

پایان نامه رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی پایان نامه رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 713 KB

تعداد صفحات : 187

بازدیدها : 1024

برچسبها : مدیریت استراتژیک منابع انسانی عملکرد پایان نامه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه و پروژه تحقیقاتی بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

چکیده

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.

روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع در شهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

مقدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هویت و ادامه فعالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هر شرکت مبنایی برای ادامه فعالیت و یا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکرد خود کمک شایان توجهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد شرکت ها است. عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی و هم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس و ناملموس در سازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد. مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به عنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می کند. و کارکنان نیز به طور گسترده رویکرد و فرآیند و دیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها و سیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک در شرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد .

عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس نگرش استراتژیک

این عناصر را در پنج عنصر زیر می توان خلاصه نمود:

1- هدف یا برون داد سیستم که تحقق منافع فرد، سازمان و جامعه را بر حسب اولویتی که نظام ارزشی و مدیریتی جامعه تعیین می کند، شامل می شود.

2- فرایند یا میان داد عملیات و اقدامات در چهار حوزه استخدام، آموزش، نگهداری و کاربرد موثر منابع انسانی که چگونگی تبدیل درون داده های سیستم را به برون داد، برنامه ریزی و اجرا می کند.

3- نیازمندیها یا درون سیستم که علاوه برمنابع انسانی و مالی ارزشها و خط مشی های کلی را تامین و دیکته می کند.

4- شرایط محیط برون سازمانی و درون سازمانی که تهدیدها، فرصتها و نقاط قوت و ضعف را برای تبیین استراتژی ها و برنامه ریزی های اجرایی مشخص می کند.

5- بازداد یا دریافت عکس العمل سیستم از محیط خارج خود و دریافت اطلاعات از محیط، قبل از اینکه نتیجه عملیات فرآیندی سیستم به محیط بیرونی آن منعکس شود یا به تعبیری بازداد مثبت که این ساز و کار، رفتار سیستم مدیریت منابع انسانی را با ارائه پیش آگهی های به موقع به سیستم و منعکس کردن آثار برون داد سیستم را به صورت درون داد تنظیم می نماید.

الگوی سیستم مدیریت منابع انسانی، الگویی است که در آن چگونگی تحقق منافع سازمان، کارکنان و جامعه را در گروی تدابیر استراتژیک مناسب در ملحوظ داشتن تعاملات اجزای این سیستم و تبادل اطلاعات سیستم با محیط خارج آن، از طریق بازدادها و پیش دادهای اطلاعاتی می داند.

نظام تامین و تعدیل منابع انسانی

در چارچوب یک طرح استراتژیک، بر مبنای ماموریت و اهداف سازمان، منابع انسانی مورد نیاز برآورد می گردد با پیش بینی منابع قابل جا به جایی در داخل سازمان و جذب داوطلبان خارج سازمان (درون داد) با توجه به تاثیرات شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی محیط (پیش داد)، توان عرضه و تقاضا برقرار می گردد و بالاخره میزان تحقق اهداف از طریق باز دادها ارزیابی می شود. لازم به ذکر است که عوامل درون سازمانی بویژه نوع تکنولوژی و ساختار سازمانی بویژه چگونگی طراحی مشاغل در کم وکیف منابع انسانی مورد نیاز سازمانها، تاثیر تعیین کننده ای دارد.

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

١) چهارچوب نظری تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی

قلمرو تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه

تعریف مدیریت منابع انسانی

جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی

جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی

عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس نگرش استرات ژیک

نظام تامین وتعدیل منابع انسانی

نظام بهسازی منابع انسانی

نظام نگهداری منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام روابط کار

مفاهیم و تعاریف استراتژی

واقعیت فرآیند طراحی استراتژی

نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی

تعریف مدیریت استراتژیک

مراحل مدیریت استراتژیک

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک

خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک

پیوند میان برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی

تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی

روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی

روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی

روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)

روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)

روش جمع کردن (ترکیبی)

مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی

مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)

مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)

مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی

مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدل مدیریت تعهد بالا

مدل مدیریت عملکرد بالا

مدل مدیریت مشارکت بالا

مدل P مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدل رایت و اسنل

مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت

شولر، جکسون و استوری

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو

مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی

مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک

فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان

ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی

بخش دوم: عملکرد سازمانی

تشریح مفهوم عملکرد

تعریف عملکرد سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی

رویکردهای سنجش عملکرد

معیارهایی برای سنجش عملکرد

عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری

عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل

عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی

مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی

ضرورت ارزیابی عملکرد

مزایایی ارزیابی عملکرد

ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد

اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی

سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی

مدل های ارزیابی عملکرد

دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد در سطح سازمانی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

روش و ابزار جمع آوری داده ها

روایی وپایایی ابزار اندازه گیری

روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

مقدمه

توصیف متغیرهای تحقیق

بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق

آزمون فرضیات تحقیق

رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج آمار توصیفی

نتایج آمار استنباطی

پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق

محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ

ضمائم

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید