جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین
رشته تحصیلی : گردشگری و توریسم

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 30

حجم فایل (به کیلوبایت) : 21

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

جاذبه های گردشگری استان

آب و هوا و مزیتهای اقلیمی

رودخانه ها و تالابها

چشمه ها (آب گرم و آب معدنی)

چشمة آب گرم همدان

چشمه آب گرم یله گنبد

چشمة آبگرم خرقان

چشمة آب معدنی ترش و لرزان

چشمه آبگرم جادة تاكستان – آوج

چشمة علی یا علی بلاغی

چشمة آب معدنی دینه رود

چشمة گرمارود و آتانرود

چشمه دره برگلو

چشمة كوچنان

چشمة كنگرین

چشمة یخچال یا معدن یخ

خاتون چشمه

چشمة زیتك

چشمة آب ساران

چشمة ماران

چهل چشمه

چشمة دریابیك (دریاچة دریابیك)

 

چشمة عباس آباد

 

- پوشش گیاهی

مناطق حفاظت شده

باغها و پریسها

كوهها و چشم اندازهای كوهپایه ای

 

كاخهای صفویه

آب انبارها و قنوات

كلیساها

چشمة دریابیك (دریاچة دریابیك)

این چشمه در 25 كیلومترین شرق بخش آوج از شهرستان بوئین زهرا در كنار روستای پرسبانج قرار گرفته، طبق گفتة اهالی بصورت یك قیف بوده كه اشیاء و جانوران را به طرف خود می كشد و خطرناك است. در سال 1352 غواصی تا عمق 40 متری پایین رفته و دنبالة دهانه هنوز ادامه داشته است و بعلت مكندگی، امكان پیشروی مسیر نبوده است. آب این چشمه نیز برای بیماریهایی از جمله بیماریهای پوستی سودمند بوده ولی آب آن بدطعم و غیرقابل شرب است.[37]

چشمة عباس آباد

این چشمه در جادة قزوین – همدان در 150 كیلومتری همدان در جادة فرعی بطرف روستای عباس آباد قرار دارد. آب این چشمه از شكاف سنگهای آتشفشانی از زمین خارج میشود. عامل تشكیل این چشمه شكاف گسلی می باشد. آب این چشمه در ردیف كلروره سولفاتة سرد می باشد.[37]

چشمة آبگرم قطور رسویی

این چشمه در مسیر جادة قزوین – همدان، در جنوب غربی جاده، در روستایی بنام مهرآباد قرار دارد. آب این چشمه در ردیف كلروره سولفاتة ولرم می باشد. [37]

 

4- پوشش گیاهی

پوشش گیاهی طبیعی، برآیند عملكرد عوامل اقلیم، اب و خاك و ساخت توپوگرافی و همچنین تأثیر حیات وحش بر اكوسیستم است. بر این اساس، پوشش گیاهی را میتوان در زمرة مهمترین شاخصهای تعیین كیفیت و استعدادهای طبیعی برشمرد. پوشش گیاهی، به ویژه جنگلها در شمار مهمترین و زیباترین جلوه ها و چشم اندازهای طبیعی و از جاذبه های كم نظیر گردشگری و امكانات مناسب گذران اوقات فراغت، تلقی می شوند.

استان قزوین با برخورداری از میكروكلیمای متنوع و شرایط توپوگرافی و آب و هوایی متفاوت، از پوشش گیاهی مرتعی در نواحی جنوبی، شرقی ، غربی (عمدة قلمرو استان) و پوشش جنگلی در فضاهای حاشیة شمالی برخوردار است.[28]

مبحث پوشش گیاهی بطور مفصل در فصل سوم قید شده است.

5- مناطق حفاظت شده

به منظور تضمین بقا و پایداری فرآیند اكولوژیك و حفظ ذخیرة ژنتیكی انتخاب عرصه هایی از طبیعت و تحت حفاظت قراردادن آن بصورت یك ذخیره گاه زیستی برای نسل امروز و نسلهای آینده و بهره برداری بهینه و برنامه ریزی شده از این فضاها، سیاستهای حفاظتی گوناگونی بكار گرفته می شود كه مهمترین آنها استراتژی و طبقه بندی دهگانة اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط و منابع طبیعی است. براساس این طبقه بندی در استان قزوین، چندین عرصة طبیعی تحت عوان “ مناطق حفاظت شده” مناطق شكار ممنوع ، و مناطق آزاد توسط سازمان محیط زیست متمایز و مدیریت می شود كه شرح آنها در فصل دوم آمده است.

بر پایه بررسیهای انجام شده، گسترة استان قزوین با توجه به تنوع اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی از مستعدترین مناطق حیات وحش كشور محسوب می شود و در گذشتة نه چندان دور در زمرة شكارگاههای مهم كشور بوده است و امروزه نیز براساس سیاستهای سازمان محیط زیست، نگهداری و حفظ حیات وحش، از سوی این سازمان مجوز و پروانه های شكار برای پرندگان، گراز، ماهیان و ... صادر میشود.[28]

6- باغها و پریسها

باغها و پردیسهای ایرانی در جهان كم نظیرند و بعنوان یكی از قابلیتهای ارزشمند گردشگری در سطح جهانی محسوب می شوند. چنانكه اسناد تاریخی نشان می دهد قدمت احداث باغ در ایران زمین به دوران هخامنشیان می رسد. در آن روزگار مردم بر این باور بوده اند كه انسانها بعد از مرگ بصورت و شكل درخت در می آیند و دارای زندگی ابدی خواهند بود. براین اساس، درختكاری و ایجاد باغها بعنوان یك ارزش و باور مذهبی – فرهنگی قلمداد می شده است.

باغهای ایرانی مجموعة بهم پیوسته و هماهنگ از تلفیق و تركیب آب و گیاه است. نظم طبیعت در باغهای ایرانی به نهایت كمال رسیده است و هنر احداث باغ به شیوة ایرانی یكی از میراثها و ثروتهای فرهنگی و هنری جهان شمرده می شود.

در استان قزوین به دلیل قابلیتهای آب و خاك و اقلیم مساعد، احداث باغ از گذشتة بسیار دور رایج بوده و امروزه در نواحی مختلف استان، اراضی وسیعی به باغ و كشت انواع درختان میوه تخصیص داده شده است كه به طور نمونه میتوان به باغهای یك دست و یكپارچة قدیم آباد در 6 كیلومتری جادة قزوین – بوئین زهرا و همچنین باغهای متراكم، باطراوت و زیبای الموت در بسیاری از آبادیها به ویژه در گازرخان اشاره كرد. در ناحیه الموت باغها عمدتاً متشكل از درختان گردو، گیلاس، فندق، آلبالو، زغال اخته و ... و در قزوین درختانی نظیر زردآلو، گلابی، شفتالو و سیب در باغها كشت شده است.[28]

7- كوهها و چشم اندازهای كوهپایه ای

عواض جغرافیایی و پستی و بلندیها چشم اندازهایی را به وجود می آورد كه از یكنواختی محیط كاسته و جاذبه های دیدنی را فزونی می بخشد. كوهها،‌ارتفاعات و دره ها موجب پیدایش پدیده ها، اقلیمهای ویژه ، شرایط رویشی ، تغییر در مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ... می شوند كه هر یك ویژگیهای ارزشمندی برای جذب و جذب دیداركنندگان به شمار می‌آیند.

استان قزوین متشكل از سه قلمرو متمایز توپوگرافیكی كوهستانی، كوهپایه ای و دشتی است. فضاهای كوهستانی عموماً دارای روندی شرقی – غربی بوده و از میزان بلندی این ارتفاعات از شمال به جنوب و از غرب به شرق كاسته می شود. در حقیقت ارتفاعات عمدة استان، ادامة رشته كوههای البرز و ارتفاعات مركزی كشور است كه به ارتفاعات شمالی – غربی و جنوبی تقسیم می شوند.

ارتفاعات شمالی بخشی از كوههای البرز غربی می باشند كه روندی شرقی – غربی دارند. قلل بلند و مهم این رشته كوهها سیالان، خشكچال، كشیكان، كی جگین و سفیدكوه است كه به ترتیب 4175 ، 3950 ، 4056 ، 3500 و 2300 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. ارتفاعات شمالی استان قریب به 20% از كل وسعت استان را در بر می گیرند.

ارتفاعات غربی با راستای شمالی غربی – جنوب شرقی از حدود طارم شروع شده و تا غرب تاكستان و بوئین زهرا را در بر می گیرند ارتفاع این كوهها در غرب تاكستان كاهش می‌یابد. در این رشته كوهها ارتفاعات مهم مشتمل بر چرگر، بهادر و شتركوه است.

رشته كوههای جنوبی با روندی شرقی – غربی همچون دیواری استان قزوین را از استانهای همدان و مركزی جدا می كنند. قلل مهم این رشته كوهها خرقان، آق داغ و آلاسنج است.

در فضاهای كوهستانی و كوهپایه ای شمال شرقی و غربی استان قزوین به دلیل وجود پارامترها و قابلیتهای متعدد و مهم طبیعی و تلفیق این عناصر با یكدیگر چشم اندازهای زیبایی به وجود آمده است كه جوابگوی نیازهای انواع گردشگران به ویژه تفریحی ، سیاحتی و ورزشی می باشند و این در حالی است كه فضاهای مزبور تجهیز نشده اند. پارامترها و قابلیتهای عمده ای كه در این فضا به چشم می خورد از این قرار است:

دره ها و كوهپایه ها كه سراسر زیر كشت انواع درختان میوه (گیلاس، آلبالو ، گردو و انگور) است.

وجود رودخانه های دایمی در دره ها

مزیتهای آب و هوایی و خنكای هوا در فصول گرم سال

ارتفاعات سیالان و خشكچال كه صعود از آنها همواره از اهداف كوهنوردان است. [28]