بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی وانگیزش کارکنان وارائه راهكارهای افزایش آن

بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی وانگیزش کارکنان وارائه راهكارهای افزایش آن
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 99

حجم فایل (به کیلوبایت) : 284

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 13900 تومان

خرید و دانلود

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی وانگیزش کارکنان وارائه راهكارهای افزایش آن

چکیده:

 رضایت مندی شغلی و نشاط سازمانی از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یكی از نیازهای استراتژیك برای موفقیت بلندمدت است، مستلزم رضایتمندی و نشاط منابع انسانی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تقویت نشاط سازمانی و انگیزش كاركنان است. پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای بوده است. این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اعتماد به‌نفس، تعهد، فرهنگ، اعتقاد و باور، مشاركت درونی و برونی و تاثیر آن‌ها بر نشاط كاركنان پرداخته است. مقالات و مطالب از کتابخانه و اینترنت جمع آوری شدند که در ذیل به آنها در سه فصل اشاره می کنیم.

 

واژگان کلیدی:

 نشاط ، انگیزش ، اعتماد به نفس ،تعهد و مدیریت ، فرهنگ ، فرهنگ سازمانی ،اعتقاد و باور ،مشاركت درونی و برونی، شکوفایی.

 

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

چكیده: ‌ب

 

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهداف تحقیق: 4

1-3-1- هدف اصلی: 4

1-3-2- اهداف فرعی: 4

1-4- اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 5

1-5- چارچوب نظری... 6

1-6- مدل تحقیق.. 9

1-7- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی... 10

1-7-1- تعاریف مفهومی متغیرها 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 10

1-8- قلمرو تحقیق.. 11

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

1-8-2- قلمرو زمانی.. 11

1-8-3- قلمرو مکانی.. 11

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-1-1- رفتار سازمانی مثبت گرا 13

2-1-2- توسعه دیدگاه ها نسبت به سرمایه های ایجادكننده مزیت رقابتی.. 14

2-2- مطالعات نظری... 17

2-2-1- مفاهیم نشاط و شادكامی.. 17

2-2-1-1- خوشی، نشاط و شادكامی.. 17

2-2-1-2- شادكامی ذهنی.. 19

2-2-1-2-1- شادكامی ذهنی بعنوان بنیادی ترین انگیزه انسانی.. 20

2-2-1-3- تفاوت شادی با نشاط و شادكامی.. 21

2-2-1-4-  وی‍ژگی های افراد با نشاط... 21

2-2-2- نشاط و شادكامی در محیط كار. 23

2-2-2-1- نکاتی راجع به نشاط و شادكامی در  محیط کار. 24

2-2-2-2- جریان مردم شاد. 25

2-2-2-3- تفاوت بین نشاط در كار و رضایت شغلی.. 26

2-2-2-4- ویژگی های كاركنان بانشاط در سازمان.. 27

2-2-2-5- آثار شادكامی و نشاط در محیط كار. 28

2-2-2-5-1- ارتباط نشاط و عملكرد. 30

2-2-2-5-2- ارتباط بین نشاط و بهره وری... 32

2-2-2-5-3- ارتباط نشاط و موفقیت شغلی.. 34

2-2-2-5-4- رشد اقتصادی... 35

2-2-2-5-5- علاقه به كار. 35

2-2-2-5-6- افزایش سود. 36

2-2-2-5-7- افزایش تولید.. 36

2-2-2-5-8- بهبود توانایی تصمیم گیری... 36

2-2-2-5-9- افزایش رضایت مشتریان.. 36

2-2-2-5-10-كاهش غیبت(غیبتی که بر اثر بیماری می باشد). 36

2-2-2-5-11- انجام دادن كارها با اشتیاق بیشتر. 36

2-2-2-5-12- بهبود ارتباطات... 37

2-2-2-5-13- افزایش تعهد سازمانی.. 37

2-2-2-5-14- افزایش خلاقیت و نوآوری... 37

‏2-2-2-5-15- تقویت کار تیمی.. 37

2-2-3- رویكرد های مرتبط با نشاط و شادكامی.. 37

2-2-3-1- رویكرد آسیب شناختی.. 37

2-2-3-2- رویكرد زیستی و فردی... 38

2-2-3-3- رویكرد شناختی(عوامل موثر بر رضایت). 38

2-3- عوامل موثر بر شادكامی و نشاط... 38

2-3-1- تئوری های مرتبط با عوامل موثر بر شادكامی و نشاط... 38

2-3-1-1- تئوری اقتصادی پیرامون عوامل موثر بر نشاط و شادكامی.. 38

2-3-1-2- تئوری های روانشناسی راجع به عوامل موثر بر نشاط و شادكامی.. 39

2-3-1-2- 1- تئوری نقطه ثابت.... 39

2-3-1-2- 2- نظریه مقایسه اجتماعی.. 43

2-3-1-2-3-  نظریه سطح انطباق.. 44

2-3-1-2- 4- نظریه نشاط و خوشبختی واقعی.. 45

2-3-1-2- 5- نظریه بسط و ساخت (نشاط، خلاقیت و خود باروری). 45

2-3-2- عوامل موثر بر شادكامی و نشاط كاركنان.. 46

2-3-2-1- عوامل محیطی موثر بر شادكامی و نشاط كاركنان.. 46

2-3-2-1-1- عدالت در محیط كار. 46

‏2-3-2-1-2- علاقه به كار. 48

2-3-2-1-3- ساختار سازمان.. 49

2-3-2-1-4- سیستم های كاری با عملكرد بالا.. 49

2-3-2-2- عوامل زمینه ای موثر بر شادكامی و نشاط كاركنان.. 50

2-3-2-2-1- اثر سن بر شادكامی.. 50

2-3-2-2-2- اثر جنسیت بر شادكامی.. 50

2-3-2-2-3- اثر سطح تحصیلات بر شادكامی.. 51

2-3-2-3- عوامل روانی_ بهداشتی موثر بر شادكامی و نشاط كاركنان.. 52

2-3-2-3-1- شخصیت.... 52

2-3-2-3-2- سلامتی.. 54

2-3-2-3-3- وضعیت تاهل.. 54

2-3-2-3-4- اعتقادات مذهبی.. 55

2-3-2-4- عوامل موثر بر نشاط در محیط كار از دیدگاه قرآن و عترت... 56

2-3-3- موانع نشاط در محیط كار. 56

2-3-3-1- مدیران و سرپرستان ناكارآمد.. 56

2-3-3-2- وجود افراد با نگرش منفی در سازمان و همكاران پر دردسر. 57

2-3-3-3- ساعات كاری زیاد. 57

2-3-3-4- استرس و تحلیل رفتگی.. 58

2-3-3-5- تعارض در كار. 58

2-3-3-6- بوروكراسی.. 59

‏2-3-4- مدلهای مرتبط با نشاط در محیط كار. 59

2-3-4-1- مدل سه بخشی برای ایجاد  نشاط در محیط کار. 60

2-3-4-1-1- امنیت.... 60

2-3-4-1-2- مزایا 60

2-3-4-1-3- اختیار. 60

2-3-4-2- مدل پرایس -  جونز. 61

2-3-4-2-1- مشاركت.... 62

2-3-4-2-2- اعتقاد و باور. 63

2-3-4-2-3- فرهنگ..... 63

2-3-4-2-4- تعهد.. 64

2-3-4-2-5- اعتماد به نفس.... 64

2-3-4-2-6- افتخار، اطمینان و شناخت.... 64

2-3-4-2-7- شکوفایی.. 65

2-3-4-3- مدل الكساندر كرولف برای نشاط در محیط كار. 65

2-3-4-3-1- مثبت اندیشی.. 65

2-3-4-3-2- یادگیری... 67

2-3-4-3-3- گشودگی به تجربه. 69

‏2-3-4-3-4- مشاركت.... 70

2-3-4-3-5- معنا در كار. 71

2-3-4-3-6- تعامل مثبت با همکاران.. 73

2-3-5- توانمندیها و كاستیهای مدل های مرتبط با نشاط كاركنان.. 73

2-4- پیشینه تحقیق.. 76

2-4-1- پیشینه تحقیقات داخلی.. 76

2-4-2- پیشینه تحقیقات خارجی.. 76

 

فصل سوم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

3-1- مقدمه. 83

3-2- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق.. 83

3-3- مشکلات و محدودیت های پیش روی تحقیق.. 84

3-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 84

منابع و مآخذ.. 85

منابع فارسی: 85

منابع انگلیسی: 88

Abstract..................................................................................................................................................................89